Om IWW

Prinsipperklæring

Juli 09, 2011

Arbeiderklassen og arbeidskjøperklassen har ingenting felles. Fred kan ikke råde så lenge nød og savn finnes blant millioner av det arbeidende folk, og de få, som utgjør arbeidskjøperklassen, har alle livets goder.
Mellom disse to klasser må det pågå en kamp til verdens arbeidere organiserer seg som klasse, tar produksjonsutstyret i besittelse, avskaffer lønnsarbeidet og lever i harmoni med jorden.

Sentraliseringen av industriens ledelse på færre og færre hender setter fagforeningene ute av stand til å mestre arbeidskjøperklassens stadig voksende makt. Fagforeningene fostrer en tilstand, som tillater en gruppe arbeidere å bli satt opp mot en annen gruppe arbeidere innen samme industri, og bidrar følgelig til, at de beseirer hverandre i lønnskriget. Fagforeningene hjelper dessuten atbeidskjøperklassen a spre troen blant arbeidere; at arbeiderklassen har interesser felles med deres arbeidskjøpere.

Disse forhold kan bli endret og arbeiderklassens interesser opprettholdt bare av en organisasjon formet på slik måte, så alle dens medlemmer i hvilken som helst industri, eller om nødvendig, i alle industrier, nedlegger arbeidet når som helst en streik, eller lockout pågår i noen av dens deler. Slik blir en urett mot en, en urett mot alle.

Heller enn det konservative ordtak: “En rimelig lønn for ett ærlig arbeid,” må vi skrive på vår fane den revolusjonære parole: “Avskaff lønnsarbeidet.”

Arbeiderklassens historiske oppgave er å gjøre ende på kapitalismen. Produksjonsstyrkene må organiseres ikke bare med tanke på den daglige kamp mot kapitalister, men også for å fortsette produksjonen etter kapitalismens fall. Ved å organisere oss industrielt danner vi det nye samfunns struktur innen skallet av det gamle.

 

IWW i Norge

Juli 11, 2011

IWW har ingen regional administrasjon i Norge, men en liten gruppe dedikerte medlemmer som ønsker å bygge oganisasjonen videre. Derfor trenger vi fler medlemmer og aktive støttespillere. Vi tror det er viktig at klassekamp og arbeidersolidaritet havner i fokus igjen, og det er dette som er IWW-gruppa i Norge sin førsteprioritet. IWW er en internasjonal arbeiderorganisasjon, hvis mål er å samle alle arbeidere i ett stort forbund, på tvers av landegrenser. Ikke som en paraplyorganisasjon, men som ETT stort forbund for alle arbeidere. Du kan likevel stå som medlem i sin gamle fagforening selv om du melder deg inn i IWW. Slik kan du fortsatt ha tryggheten og fordelene ved medlemskap i din gamle forening, samtidig som du kan delta i vår revolusjonære arbeiderforening og jobbe aktivt for en bedre framtid.

  • Solidaritet
  • Klassekamp
  • Arbeidermakt

Disse tre punktene vil være hovedfokus for gruppa vår fremover. Dette innebærer solidaritetsaksjoner, aktiviteter som setter fokus på klassekamp og urett, og arbeid med å organisere folk både på arbeidsplasser og utenfor.

En introduksjon til IWW

Juli 17.2011

 

IWW ble stiftet i 1905, i Chicago, og er åpen for alle arbeidere. Ikke la deg lure av navnet “INDUSTRIAL”. Dette er bare en betegnelse som beskriver måten vi organiserer oss på – i INDUSTRIELLE forbund (bransjeforbund) heller enn etter fag. Vi har medlemmer som er lærere, renholdere, sosialarbeidere, bygningsarbeidere, bartendere, programmerere m.fl. Det er bare sjefer som ikke har lov til å melde seg inn. Hvis du er arbeidsledig kan du fortsatt bli medlem. Det er din rett å organisere deg og ditt medlemskap forblir konfedensielt.
Vi driver organisasjonen på frivillig basis. Dette betyr at det er VI og ikke fagforeningspamper eller byråkrater som styrer foreningen vår. IWW er ikke kontrollert av, eller tilknyttet, noe politisk parti – eller noen politisk bevegelse. Medlemsavgiften går kun til å drive foreningen og organisere kampanjer. Som et reslutat er medlemsavgiften rimelig.

Hvorfor IWW?

 

Det tar ikke lang tid å tenke seg til at arbeidere og deres arbeidsgivere ikke har samme interesser. Arbeidere vil ha kortere arbeidsdag, høyere lønn og bedre arbeidsforhold. Vi vil ha et givende arbeid, god sikkerhet og et godt arbeidsmiljø. Vi vil ha kontroll over hvordan vi produserer varer eller leverer tjenester. Vi vil gjøre et meningsfylt arbeide som bidrar til lokalsamfunnet og verden. Arbeidsgiverne våre, derimot, ønsker at vi skal jobbe hardere, lengre og billigere. De vil ha færre sikkerhets og miljø-reguleringer og de krever total kontroll over alle beslutninger på jobben, inkludert vår turnus, hvem som skal ansettes, hvem som skal få sparken og når man kan ta pause.

 

Hvorfor organisere seg?

 

Den enkleste måten å stille opp for hverandre på jobben og i lokalsamfunnet, og den enkleste måten å bedre arbeidsforholda våre på, er å organisere seg. Det er derfor arbeidsgivere kjemper så hardt for å holde fagforeninger vekk fra arbeidsplassene, eller for å begrense foreningenes inflytelse. Organiserte arbeidere har som regel høyere lønn og bedre arbeidsavtaler. Arbeidsplasser med sterk organisering er tryggere, har mindre trakassering, diskriminering og favorisering. Dette er fordi arbeiderne, gjennom å organisere seg, får makt på jobben. Jo mindre makt vi lar arbeidsgiveren ha, jo bedre blir livene våre. Gjennom å ta kontroll over vår hverdag på jobben blir vi friere. Ved å være organisert kan man få støtte fra foreningen under konflikter med arbeidsgiver, eller hvis man har problemer utenfor jobben, for eksempel med en sleip huseier.

 

Hvorfor alle arbeidere bør organisere seg i Ett Stort Forbund.

 

Uansett om jobben din “suger” eller er ganske allright tror vi i IWW at du bør bli en av oss. Vi må begynne å stille opp for hverandre og våre arbeidskamerater på jobben. Spør rundt på neste skift. Hvor mange arbeidskamerater har flere jobber? Hvor mange jobber ufrivillig deltid? Hvor mange sliter med å få hjula til å gå rundt? Vi har en plikt overfor våre arbeidskamerater, og de som kommer etter oss, til å bedre forholdene. Ikke bare umiddelbart, men også som en del av en større plan om å bygge en arbeiderstyrt økonomi til det beste for alle. Den eneste måten å gjøre dette på er å organisere seg. Når vi samler oss rundt våre felles erfaringer og interesser kan vi forbedre arbeidsplassen vår og bransjen vi jobber i. Det er vårt arbeid, ikke sjefen, som får arbeidsplassen vår til å gå rundt. Det er vår kunskap og erfaring som holder foretningene i gang; og dette gir oss makt til å forandre arbeidslivet og samfunnet til det bedre.

 

To konsepter for organisering i IWW:
Industriforbund og Ett Stort Forbund

Basert på John O’Reilly og Nate Hawthorne. Industrial worker, Juni 2011.

Spørsmålet «hvordan kan vi best organisere arbeiderklassen?» har blitt ytret av mange medlemmer i det siste. Organisasjonen vår er liten, men vi har nådd langt i å skape en organisasjonsmodell som bygger opp arbeidermakt. Vi har et av de beste undervisnings-programmene for foreningsmedlemmer i Nord Amerika og Europa, vi jobber aktivt med solidaritet med arbeiderorganisasjoner i lokalsamfunn og verden rundt, og vi utfordrer oss selv ved å kjempe, og vinne, stadig større kamper mot arbeidskjøpere. Noen ganger komme ideene våre om hvordan organisasjonen vår bør fungere i konflikt med hvordan den faktisk fungerer. Derfor bør vi kultivere og utvikle ideene våre om revolusjonær organisering både med tanke på framtida og hvordan vi arbeider i det daglige.

I denne artikkelen reflekterer vi over to grunnleggende idéer som har vært med organisasjonen vår lenge: Idéen om Ett Stort Forbund og idéen om Industriforbund (eller bransjeforbund). Ved å reflektere over forholdet mellom disse to idéene og hvordan de påvirker vår organisering, kan vi komme til klarhet hvordan vi tenker og opptrer som organisasjon. Ved å forstå hvordan disse idéene både overlapper og kan virke uforenlige med hverandre legger vi grunnlaget for en viktig diskusjon om organisasjonen vår.

Les mer HER.